Generalforsamling 2015

Generalforsamling og årsmøde

onsdag d.6 maj 2015 kl.10-16

Odin havnepark Fabrikken, Lumbyvej 11,  5000 Odense

029

Dagsorden:

  1. Hans Dal blev valgt som dirigent – Ida Rasmussen som referent
  2. Hans Dal konstaterede generalforsamlingen var korrekt indvarslet. Og vi begyndte generalforsamlingen med at synge Danmark nu blunder den lyse nat.
  3. Valg af stemmetællere udsættes
  4. Formandens beretning.

022

Da vores forening bygger på frivillighed, vil jeg begynde min beretning med, at omtale en artikel i ugebladet “SØNDAG” om frivillige, her fik jeg lejlighed til at fortælle om min oplevelse af, at være frivillig på Sct. Lukas Hospice. Det indgik i et tema om frivillighed, hvor vi var 3, der fortalte om hver vort område at være frivillige. At det kom til at indgå i en konkurrence om en “Heltinde- pris”, vidste jeg ikke, men jeg var rigtig glad for, at jeg netop i min formands tid i foreningen, fik lejlighed til at repræsentere alle jer ildsjæle, som de i artiklen kalder

“heltinder”.  Jeg tror ikke, at nogen af os føler os som hverken helte eller heltinder, vi kan bare lide, at være med til at gøre en forskel på det hospice, hvor vi hver især giver en hjælpende hånd. Alle kunne nomineres og det var der vist et par hundrede der blev. – Det faldt ikke i mit lod, at få prisen – men vi har en blandt os, der kom nærmere og blev en af de 6 udvalgte – det vil jeg vende tilbage til!

Vi har endnu en “Ildsjæl”  blandt os – Hospice Forum uddelte 2 “Ildsjæls-priser” på deres generalforsamling den 25. april – en til en frivillig og en til en sygeplejerske, der havde lavet videnskabelig forskning.

Jeg vil gerne se Inge Møllehave, som var med i udvælgelsen af “Heltinde -prisen” i Ugebladet “SØNDAG” og Birthe Christiansen, som fik “Ildsjæls-prisen” fra Hospice Forum.

020

Med overrækkelse af hver en rød rose blev de ønsket til lykke!

Jeg er stolt på foreningen og frivillighedens vegne, at jeres og vores indsats bliver påskønnet.

Så går vi videre:

Året er som sædvanligt gået hurtigt – hvert år siger vi, hvor er det blevet af? – vi har foretaget os andet, end at modtage priser – der er afholdt  3 netværksmøder, henholdsvis v/ Hospice Limfjord, Sct. Lukas Hospice og Arresødal Hospice og den 4. juni holder Hospice Fyn det 4.

Møderne i denne omgang, er ikke holdt på et Hospice, men i lokaler i nærheden. – Det er helt bevidst, da vi ikke kan forvente, at vore Hospice hver gang vil lægge hus til. Det kan måske virke lidt forstyrrende for patienter og personale og da vores tanke  først og fremmest er samværet, medlemmerne imellem, med nogle gode indlæg, som

jeg syntes, at det har været tilfældet indtil nu. Jeg tror og håber, at alle er kørt derfra, en god oplevelse rigere.

Arrangementer og referater kan læses på vores hjemmeside:

www.hospicefrivillige.dk

Dermed er ikke sagt, at vi ikke gerne vil holde netværksmøderne på et hospice, vi tager med glæde imod invitation hertil, men vi syntes, det er godt, at vise, at der er alternativer.

Jeg har med stor glæde deltaget i alle netværksmøder, jeg har brugt det til at hilse på og lærer foreningens medlemmer at kende, det har jeg haft stor glæde af.  – En stor tak for det!

Hjemmesiden: www.hospicefrivillige.dk

Her gennemgås hjemmesiden punkt for punkt, hvor alt om foreningen og hvad der foregår, kan læses.

Kunstnere i Hospice ændring til transportskemaet overnatning til kunstnere er slettet, evt. ansøgning herom til formanden husk underskrift af et medlem af foreningen på transportskemaet til kunstnerne

Indmeldelse: husk at udfylde alle felter og vigtigt hvilke hospice du kommer fra!

Efter gennemgang af alle punkter, vil jeg igen understrege, at dette er :

FORENINGEN AF FRIVILLIGE VED HOSPICE

det er ret forvirrende for mange af vore medlemmer, der er mange frivillig foreninger og dernæst har mange en Støtteforening, så jeg forstår jeres forvirring!!  – derfor har vi lagt et af foreningens visitkort ved hver plads , så ingen her er i tvivl!!

Facebookgruppe???

Er det en god ide, som supplement til vores hjemmeside, at oprette en “facebookgruppe”, hvor ting kan drøftes?????? – I må gerne tilkendegive jeres synspunkt !!

Bestyrelsesmøder: der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, 2 her i Odense og 1 i København.

PAVI (Palliativt Videncenter)

De har igen udgivet en smuk bog “SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR”, den blev præsenteret ved en reception på Folkeuniversitet i København, der blev, ved den lejlighed, sendt 100 røde balloner op over byen et flot syn med et godt budskab.

Hospice :

Der er stadig udvidelser og  nye Hospice kommer til – en understregning af værdien af deres tilstedeværelse!!

Nu kommer der Børne-og Ungehospice på banen, som vi skal hører om ved årsmødet i eftermiddag.

Tak for ordet!

4.

Regnskab ved Susanne Tang. Vi har haft indtægter i 2014 på 221.250,00 kr. og udgifter på 175.175,00 kr. Overskud på ca. 45000 kr.  Regnskabet blev godkendt.

5.  Der var ingen indkomne forslag

6. Kontingent bliver uændret 100 kr. om året

7.

  valg er 3 bestyrelsesmedlemmer Kirsten Pedersen og Karin Løkke blev genvalgt

Ida Rasmussen ønskede ikke genvalg , Tove takker Ida for hendes arbejde i bestyrelsen gennem 6 år

Anni Frederiksen fra Sct. Lukas stiftelsen blev valgt ind

To suppleanter blev Poul Erik Møller fra Hospice Søholm og Erna Kristoffersen fra Hospicegården Filadelfia

Statsaut. Revisor Peter Clausen fortsætter

Kasserer Susanne Tang fortsætter.

039

8. Kunstnere i hospice.

Hans Dal fortæller at kunstnerne er glade for at komme på hospice, de føler sig velkommen og bliver taget godt imod. Nogle kunstnere vælger at tage en pause hvis de har et stort arbejdspres, men de vender tilbage, da de føler det er meningsfyldt at besøge hospice. Det er de kunstnere der står i kataloget eller på de løsblade der er sendt ud der får kørsels godtgørelse. Hvis de har nogen med er det kun den der er oplyst om i kataloget der får kørselsgodtgørelse.

043

Det er tovholderne der har et kunstnerkatalog og de bedes passe lidt på det, der bliver ikke udgivet noget nyt lige med det samme, da det er en stor udgift. Der kommer løsblade ud på de nye kunstnere.

Marianne Harboe fortalte om Vibeke Tolstrup om hendes arbejde for foreningen siden den blev landsdækkende, og hendes død i december 2014 Æret være hendes minde.

Marianne efterlyste små historier fra hospice, som kan lægges på hjemmesiden.

Bogen Tæt på døden Tæt på livet er ved at være udsolgt, og der er overvejelser fremme om at få den genoptrykt. Hvis der er nogen der ved om der er interesse for den i hjemmeplejen, hos vågekoner eller  andre steder hører Marianne gerne om det, lige som hvis der er nogen der har gode ideer til fonde vi kan søge er de velkommen til at kontakte Hans og Marianne på info@harboedal.dk

Der var et forslag fremme om at ringe rundt til kommunerne og høre om de vil være interesserede i at bruge bogen Tæt på døden Tæt på livet.

Marianne har skrevet en kronik i Kristelig dagblad: Værdig død. Hed den.

Herefter var der meget ros fra salen til de kunstnere  der har været besøg af.

9. Eventuelt:

Ulla Nielsen fra Haderslev  Deres støtteforening fortæller der ikke er nogen forsikring for deres frivillige

Hans Andersen Ankerfjord, har lige fået 80 000 kr. et en fest og profilering af det frivillige arbejde.

Kirsten Pedersen fra hospice Limfjord fortæller om bogen Sorg når ægtefællen dør. Hun var med i en netværksgruppe  hvor man fortalte de professionelle, hvad man mente bogen skulle indeholde.

Bogen er en god ide at give i gave til en der har mistet, den er let at læse.

054

Årsmødet startede med dejlig sang og musik  af Cecilie Noer og hendes far Bo Nielsen.

087

Herefter var der et meget interessant foredrag af Hospice leder Thomas Feveile og lige udnævnt afd. sygeplejerske Nanette Quistorff fra Sct. Lukas Stiftelsen

De fortalt om  det nye børne- ungehospice, der forventer at åbne på Sct. Lukas stiftelsen til november. Foreløbig med fire pladser til børnefamilier.

099 098

Sct. Lukas stiftelsen har altid haft et ønske om at gå foran og tage opgaver op, hvor omsorg for mennesker i udsatte grupper er i fokus. Der vil blive sat fokus på livs udfoldelse ude som inde.

Efter foredraget blev der spurgt ind til hvilke faggrupper der bliver tilknyttet det nye børnehospice, Læge, sygeplejerske, psykolog, pædagog, præst blev nævnt og så er der et ønske om musikterapeut og lærer. Et stort ønske om at samle frivillige , gerne unge der kan hjælpe med lektiehjælp til patienter og søskende.

Formanden takkede dem begge, med gode ønsker og håb om, at høre når det var kommet i gang.

Årsmødet sluttede med en tak til alle frivillige, tovholdere og koordinatorer for den indsats, de gør for foreningen. En stor tak til Marianne Harboe for, at du sørger for, at der kommer fondsmidler ind, så vi kan blive ved med at gøre, det vi gør! –  til Hans Dal for at have været vores dirigent v/ generalforsamlingen, sørget for musikken, sammen med Lena Løbner og vores organisator for Kunstnere i Hospice.

Tak til min bestyrelse og vores kasserer, for jeres store arbejde og indsats og velkommen  til vore 3 nye i bestyrelsen.

Tak for i dag – tak fordi I kom – kom godt hjem og hils hjemme på jeres Hospice.

Næste års Generalforsamlingen 2016 bliver d.11 maj

Husk: SMIL SMITTER – LATTER LETTER – HUMOR HELER

Hans Dal slutter på smukkeste vis generalforsamlingen med at spille hospice sangen Ræk mig din hånd

Som nu er indsunget på 8 sprog, og der er lavet en tilhørende  smuk video, som bliver lagt på YOU TUBE

Referent: Ida Rasmussen