Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling.

Vejle Center Hotel

Onsdag den 11 maj 2022 på Vejle Center Hotel. 7100 Vejle.

Dagen startede kl. 10.00 med registrering og morgenkaffe.

Selve generalforsamlingen startede kl.11.00 med morgensang og formandens velkomst.

Punkt 1.  Hans Dal blev valgt til dirigent og Kirsten Pedersen som referent.

Punkt 2.  Formandens fulde beretning ligger på hjemmesiden.

Punkt 3.  Regnskabet blev gennemgået. Der er d.d. kr. 311.000,-  i kassen.
Kontingent skal fortsat være kr. 100,00 om året. Der var lidt drøftelse vedr. de fonde, hvorfra foreningen modtager penge. Marianne meddelte at Poula & Axel Nissens fond, ikke ønsker at modtage ansøgninger.
Foundation Jochums Legat kan søges af alle.

Punkt 4.  Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5.  På valg til bestyrelsen var: Marianne Harboe og Susanne Tang. Da der ikke  indkom andre forslag, blev Marianne og Susanne valgt for 2 år som bestyrelsesmedlemmer. På valg som suppleant var: Jette Vest. Hospice Fyn.
På opfordring meldte Else Krogh. Hospice Søholm sig som ny suppleant.
De blev begge valgt som suppleanter for 1 år.
Der var genvalg til kasserer Susanne Tang og genvalg til Statsautoriseret revisor Peter Clausen.

Punkt 6.  Hans Dal fortalte lidt om Kunstnere i Hospice.  Der er kommet en del nye kunstnere til og nogle stopper. Desværre kommer nogle hospicer ud for, at nogle kunstnere ikke svarer på henvendelser. Så giv Hans besked, så taler han med kunstneren. En kunstner kan også komme ud for, at der ikke er nogen til at  tage imod. Det er ikke særlig høfligt, og det er tovholderens ansvar.

Punkt 7.  Næste netværksmøde bliver på Hospice Fyn engang i efteråret. Det er Pernille Bøgh, der kommer og fortæller om fremtidsfuldmagter, afgiftsfrie gaver, arv og testamente, digital arv og flere andre ting. Det første netværksmøde i 2023 bliver den 15 marts. Foredragsholderen er psykolog Bo Snedker Boman.

Punkt 8.  Der blev opfordret til at bruge hjemmesiden mere. Indlæg sendes til formanden,der så sørger for, at det bliver lagt på  hjemmesiden.

Punkt 9.  Under eventuelt kom der stor ros til det flotte arrangement i Mariehaven.

Referent
Kirsten Pedersen
Skive den 14 maj 2022.