Foreningens Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2013 – Hent til print

FORENINGEN AF FRIVILLIGE VED HOSPICE – VEDTÆGTER

§1. Foreningens navn er: “Foreningen af Frivillige ved Hospice”.
Når intet andet er nævnt, dækker “Hospice” både hospicer, hjemmehospicer og palliative afdelinger og lignende.

§2. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§3. Medlemmer af foreningen er frivillige ved Hospice.
Tidligere frivillige, der har været medlemmer i mindst to år, kan bevare deres medlemskab.
Medlemskab konstitueres ved betaling af kontingent og ophører ved udmeldelse eller udeladelse af kontingentbetaling.
Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§4. Formål: Foreningens overordnede formål er at styrke og uddybe kvaliteten i de frivilliges arbejde. Det er endvidere
foreningens formål direkte og indirekte at yde støtte til projekter, der er til gavn for patienterne.

§5. Foreningens indtægter består af kontingent fra medlemmer, samt gaver og bidrag fra fonde.

§6. Foreningens midler anbringes i foreningens navn på bankkonto. Foreningens formand og kasserer har fuldmagt til kontoen, således at de hver især kan disponere over kontoen. Bestyrelsen beslutter, hvem der udover formand og kasserer har tegningsret. Bestyrelsen beslutter, hvem der udover formand og kasserer har tegningsret.

§7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskab udarbejdes af kasserer og revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt på generalforsamlingen.
Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen:

§8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at et lige antal medlemmer er på valg i lige år, og et ulige antal medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig
Kassereren kan være eksternt valgt af bestyrelsen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske via mail.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved uenighed gælder almindeligt
stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Bestyrelsen er ulønnet.

Generalforsamling:

§9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Her kan medlemmer af foreningen og gæster, der er inviteret af bestyrelsen, deltage.
Kun medlemmer, der rettidigt har indbetalt deres årskontingent, har stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, der dog mindst skal indeholde følgende:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandsberetning.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Vedtagelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af statsaut. revisor.
Eventuelt.

Indkaldelse med dagsorden til generalforsamling sker skriftligt eller via mail senest 4 uger før denne.
Forslag, der ønskes behandlet på dagsorden for generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med almindeligt stemmeflertal. Man skal være tilstede på generalforsamlingen for at kunne stemme. Valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1/3 ønsker skriftlig afstemning. Ved kampvalg benyttes skriftlig afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når bestyrelsen har modtaget skriftlig underskrevet begæring fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.

§10. Tildeling af økonomiske midler til møder, kurser, ideer og lignende, der er relevante for medlemmer,
skal sker ved ansøgning til bestyrelsen. Formål og budget vedlægges og sendes til formandens adresse.

§11. Ændringer i nærværende foreningsvedtægter kan kun ske på generalforsamlingen ved almindeligt
stemmeflertal. Vedtægts- og formålsændringer kræver min. 2/3 af medlemmernes tilstedeværelse ved ordinær generalforsamling.

§12. Forslag til foreningens opløsning skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Beslutning om foreningens ophør kræver 2/3 af medlemmernes stemmer ved ordinær generalforsamling.
Ved foreningens ophør skal evt. kapital uddeles i overensstemmelse med foreningens formål.

§13. Mødereferater fra foreningens generalforsamling udsendes til medlemmerne.
Beslutningsreferater kan efter ønske udleveres til koordinatorer.

Revideret ved generalforsamlingen 2013