Foreningens Vedtægter

Foreningen af Frivillige ved Hospice.

VEDTÆGTER

§ 1  Foreningens navn er “Foreningen af Frivillige ved Hospice”
“Hospice”  omfatter  hospicer, hjemmehospicer,  palliative afdelinger og lignende.
“Frivillige” omfatter hospicefrivillige  og kunstnere.

§ 2  Foreningen er landsdækkende og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 3  Bestyrelsen er kontingentbetalende medlemmer. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret. Medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen ved generalforsamlinger samt ekstraordinære generalforsamlinger.
Frivillige og koordinatorer inviteres som gæster til foreningens arrangementer.

§ 4 Formål : Foreningens formål er at styrke og udbrede brugen af “ Kunstnere i Hospice “ samt direkte og indirekte at støtte projekter til gavn for patienter og pårørende, hermed også projekter til gavn ud over ”Kunstnere i Hospice”.

§ 5  Foreningens indtægter består af gaver og donationer fra fonde.

§ 6 Foreningens midler anbringes i foreningens navn på bankkonto. Formand og kasserer har fuldmagt til kontoen, som de hver især kan disponere over. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden samt et bestyrelsesmedlem.

§ 7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab udarbejdes af kasserer og revideres af godkendt revisor, der er valgt på generalforsamlingen. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.

§ 8 Bestyrelsen: bestyrelsen består af 5 medlemmer samt to suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at et lige antal medlemmer er på valg i lige år, og et ulige antal medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Kassereren er medlem af bestyrelsen og er udpeget af bestyrelsen. Formanden indkalder via mail til bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Ved uenighed gælder almindeligt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Bestyrelsen er ulønnet.
§ 9 Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned for kontingentbetalende medlemmer. Frivillige, koordinatorer og særligt inviterede kan deltage. Kun kontingentbetalende medlemmer har stemmeret. Ordinære generalforsamlinger varsles minimum 2 uger før afholdelse, med dagsordenen vedhæftet til orientering.
Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, der skal indeholde følgende:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formandsberetning.

Forelæggelse af revideret regnskab.

Vedtagelse af kontingent.

indkomne forslag.

Valg af bestyrelse.

Valg af suppleanter.

Valg af godkendt revisor.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.

§ 10 Tildeling af økonomiske midler skal ske ved ansøgning til bestyrelsen. Formål og budget vedlægges og sendes til formandens adresse.

§ 11 Ændringer i nærværende forenings vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

§12 Forslag til foreningens opløsning skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling. Beslutning om foreningens ophør kræver to tredjedel af stemmeberettigedes
tilstedeværelse ved generalforsamling. Ved foreningens ophør skal eventuelt kapital uddeles i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 13 beslutningsreferat fra foreningens generalforsamling lægges på hjemmesiden: hospicefrivillige.dk