Vigtige Dokumenter

Velkommen til Foreningen af Frivillige ved Hospice. Hjemmesiden er et værktøj for frivillige ved hospice, som følger netværket omkring foreningen.

 

SENESTE NYT


Indbydelse til fejring af “Kunstnere i Hospice“

Kære medlemmer, koordinatorer og gæster.
Så er alt faldet på plads, så vi nu kan invitere til fejring af “Kunstnere i Hospice.”  Alle er meget  velkomne, men vi håber især, at de, der står for hospicekoncerter med kunstnerne har lyst og tid til at være med.
Vi sendte for en måneds tid siden en forespørgsel til kunstnerne, og blev overrumplede over så stor interessen er for at mødes med jer og møde hinanden. Vi har nu sendt en særskilt indbydelse til kunstnerne,  hvoraf flere vil underholde om eftermiddagen.
Musikgalleriet Mariehaven er et enestående sted, som Helge Engelbrecht har stillet os gratis til rådighed .
Vi (Hans og Marianne) har besøgt stedet, og vi kan kun sige: Glæd jer og se deres hjemmeside !
Vi holder festen i den hyggelige restaurant med  en lille scene og plads til 80 (så måske får vi brug for først til mølle princippet ).
Når vi har jeres tilmeldinger, får I deltagerlisten og dagens program, der i hovedtræk lyder: erfaringsudveksling om kunstnerordningen – førsteklasses frokost og underholdning med variation i , hvad de forskellige kunstnere har at tilbyde. Hele området i Mariehaven vil være julepyntet, og vi slutter med gløgg og æbleskiver.
Som sædvanlig er transport betalt, men vi regner med, at der bliver fælles buskørsel fra Roskilde station, hvor både kunstnere og I kan tilmelde jer (hvis I fra Sjælland vil slippe for selv at køre).
 
Tilmelding til  foreningens næstformand Ruth Syshøj
(ruth.syshoj@email.dk)  senest 1 oktober med fuldt navn samt navnet pådet hospice I kommer fra. I bedes samtidig oplyse om I vil kører med bussen.
Vi vil glæde os til gensyn og til, at kunstnere og I får set og hørt hinanden.
 
Sted:
Musikgalleriet Mariehaven Søndergade 20 A 6823 Ansager – i Restaurant Galleriet
Tid : lørdag d. 20 november kl. 12 – 16/ 30
Arrangør : “ Foreningen af Frivillige ved Hospice “
Deltagere : Kunstnere tilknyttet ordningen , frivillige , hospicekoordinatorer og gæster.
 
På bestyrelsens vegne
Mange venlige  hilsner også fra Hans – Marianne
PS. Det tegner godt, idet mere end 25 kunstnere har tilmeldt sig allerede nu.

FORMANDSRAPPORT – d. 19 maj 2021

Jeg kan jo trøste jer med , at min rapport bliver det eneste længere punkt på programmet, da den skal opsummere to års aktiviteter OG de aktiviteter, der blev udskudt- årsagen behøver vi vist ikke træde i ! Det er i forvejen svært at gøre en formmandsberetning morsom – i år er det ikke nemmere, så jeg vil undlade at forsøge og bare holde mig til facts : Det, der skal have et par ord med på vejen, er: Generalforsamlinger , netværksmøder, nyhedsbreve bestyrelsesmøder, medlemmer, “Kunstnere i Hospice “ , økonomi ..og bogen : Tæt på døden – tæt på livet” GENERALFORSAMLING:/ årsmøde Sidst afholdte generalforsamling var 10 års fejringen i 2019 i Fåborg. I 2020 var møder helt udelukket, og nu i 2021 har det også været frem og tilbage, før vi besluttede at give dagen en chance, så vi er glade for, at så mange er troppet op – trods alt -situationen taget i betragtning . – ( læs evt referater på hjemmeside : www.hospicefrivillige.dk NETVÆRKSMØDER: Drama er måske et stort ord , men der har været nerver på omkring afholdelse / ikke afholdelse af planlagte møder. Vi nåede et netværksmøde på Skt. Maria Hospice lige før generalforsamlingen i 2019, hvor vi fik et spændende foredrag om terminale patienters mulige delir, og musikterapeut Marie Falk efterfølgende gav os et indlevet foredrag og eksempler på, hvad musikterapi er og betyder på et hospice. I oktober var vi på Hospice Søholm, hvor vi fik et oplæg om dilemmaet med dødshjælp..Tankevækkende. Og så gik det ellers i fisk: Den 11. marts sidste år, hvor Danmark lukkede ned, skulle vi have haft et netværksmøde på hospice Fyn. Alt var klappet og klart, men vi måtte aflyse dagen før. Vi håber at finde en ny dato. Emnet var blandt andet behandlingstestamente og organdonation .Også et netværksmøde på Hospice Sjælland her 3 marts – i år har vi måttet udskyde. Lyspunktet kom så, da der var et hul i restriktionerne i september 2020, og Kirsten Pedersen arrangerede et møde på Hospice Limfjorden, hvor Charlotte Bork talte om livets overgange, og vi fik rundvisning i deres nye sundhedspark. Dejlig dag. Husk I må meget gerne sende mig emneforslag til netværksmøderne . Referater lægges på hjemmesiden. NYHEDSBREVE Siden generalforsamlingen 2019 har vi sendt seks nyhedsbreve og et par

julebreve. Julehilsner sender vi også til foreningens kunstnere. I er velkomne til at komme med indlæg, hvis der er noget I gerne vil have bragt i et nyhedsbrev. BESTYRELSESMØDER Bestyrelsen var sammen ved netværksmødet på Hospice Limfjorden, ellers har vi måtte nøjes med at ringe og maile rundt og diskutere de skiftende vilkår. MEDLEMMER Susanne vil sige lidt om kontingentindbetaling – som af gode grunde – har været faldende i år, men ca 2/3 har holdt ved , så må vi se, om folk vender tilbage til næste år. Vi har medlemmer fra langt de fleste hospicer, men det er svært at holde kontakten og rekruttere nye. I den forbindelse vil vi godt takke de koordinatorer, som gør opmærksom på vore arrangementer i nyhedsmail til deres frivilliggrupper.

Man kan i øvrigt fortsætte som medlem, også selv om man er ophørt som aktiv hospice frivillig KUNSTNERE I HOSPICE Ordningen har nu i to år været sat på stand by…næsten. Hans vil sige noget om det punkt … og om de planer , vi har med medlemmer koordinatorer og kunstnere. ØKONOMIEN Økonomien er Susannes bord , men jeg har syntes , vi skulle takke nej til donationer og bede gavmilde fonde vende tilbage, når vi igen har brug for penge – det vil. sige, når møder og “Kunstnere i Hospice “ bliver genoptaget. BOGEN “Tæt på døden – Tæt på livet” Første oplæg på 2000 bøger blev meget hurtigt udsolgt, og vi har de sidste par år diskuteret, om det var en god eller dårlig idé med en ny udgivelse. Jeg gjorde kort proces og skrev rundt til hospicer og støtteforeninger. Svarene tydede på interesse, så vi har nu et nyt oplag og har allerede solgt så mange, at foreningen tjener penge på bogen .Vi fik for nogle år siden 50. 000kr til projektet , så det er rart, at de er blevet brugt efter hensigten. Der er ca et par 100 bøger tilbage og vi regner med at annoncere – eventuelt i Ældresagen og hos “Center for frivilligt socialt arbejde.”

Så har jeg vist været hele vejen rundt og vil høre om der er spørgsmål – ellers vil Hans bede jer godkende rapporten.


Referat fra Generalforsamling og Årsmøde

Onsdag den 19 maj 2021 på Vejle Center Hotel. 7100 Vejle.

Dagen startede kl. 10.00 med registrering og morgen kaffe.

Selve generalforsamlingen begyndte kl. 11.00, hvor formanden bød velkommen og vi sang: Det er forår. Alting klippes ned.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent. Hans Dal blev valgt som dirigent og Kirsten Pedersen som referent.

Punkt 2. Formandens beretning. Marianne Harboe kom ind på følgende emner: Generalforsamling/Årsmøder, Netværksmøder, Nyhedsbreve, Bestyrelsesmøder, Kunstnere i Hospice, Antal medlemmer, Fonde og genoptryk af bogen: Tæt på døden – Tæt på livet. Se formandens fulde beretning på hjemmesiden. www.hospicefrivillige.dk

Punkt 3. Kassereren forelagde regnskabet. Der har i 2020 været indtægter på kr. 188.585 og udgifter på kr. 80.955. Der er udbetalt kr. 47.772 i rejseomkostninger til Kunstnere i hospice.

Punkt 4. Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 5. Valg. På valg som bestyrelsesmedlem var Ruth Syshøj, Solveig Kalia og Kirsten Pedersen og da der ikke var andre forslag, blev alle 3 genvalgt for 2 år. På valg som suppleant var Lena Løbner og da der ikke var andre forslag, blev Lena Løbner genvalgt som suppleant for 1 år. Der var også genvalg til kasserer Susanne Tang og Statsautoriseret revisor Peter Clausen.

6. Kunstnere i Hospice. Hans Dal fortalte at enkelte kunstnere under Corona nedlukning, havde underholdt udendørs på få hospicer, men ellers har der været meget stille. Der er kommet nye kunstnere til, men andre er gledet ud. Foreningen overvejer – måske til efteråret – at arrangere en fest for kunstnere, medlemmer og gæster.

7. Hjemmesiden. Formanden opfordrede kraftigt til at bruge hjemmesiden. Send små oplevelser og beretninger ind til glæde for alle medlemmer.

8. Eventuelt. Intet.

Generalforsamligen blev afviklet i god ro og orden.

Årsmødet.

Efter en dejlig frokost begyndte Årsmødet kl. 13.30.

Lena Løbner startede årsmødet med at synge en fin vise hun selv havde skrevet. FRIHED.

Formanden fortalte en virkelig historie fra et hospice: En enkemand kom troligt til pårørende møder og fortalte, at han fik så meget ud af de møder. MEN efter ½ år kom han med sin nye kone !!! og så syntes sygeplejerskerne, at nu var det vist nok med de besøg.

Det var en fin overgang til dagens foredrag. ”Frivillighed i palliativ indsats – den frivilliges muligheder for at støtte pårørende/ efterladte”.

 

Karen Stølen arbejder i øjeblikket på en Phd. om frivillige i palliativ indsats. Hun er uddannet sygeplejerske og har også arbejdet som frivillig, så hun kender til området fra begge sider. Vi fik en utrolig spændende og personlig fortælling om hendes oplevelser både som professionel og som frivillig. Mange af tingene hun fortalte, kunne vi selv genkende fra vort frivillige arbejde på hospicer.

Og så var der pause med kaffe og underholdning. Underholdningen var en BARBERSHOP QUARTET. www.husaar.dk 4 unge mænd der sang a cappella-kor. Muntert, festligt, fornøjeligt, humørfuldt, så vi blev glade indeni. En fin afslutning på dagen.

Vi var 31 personer samlet til denne dejlige dag.

Referent Kirsten Pedersen Skive den 23 maj 2021


Nyhedsbrev nr. 14

Kære alle På papiret er det jo forår- ja næsten sommer – men først nu er virkeligheden ved at følge trop med varme og milde vinde . D. 19 maj på årets generalforsamling i Vejle var det stadig koldt – men hjertevarme og glæde ved igen at være sammen var der rigeligt af. Hvis I går ind på www hospicefrivillige.dk kan i læse referat af såvel generalforsamling, formandsberetning, samt hvad dagen i øvrigt havde at byde på…og et lille udpluk af fotos Af forståelige grunde var vi ikke så mange, som vi plejer, men vi er overbevist om, at de der kom havde en virkelig god dag, både på grund af gensyn , men også på grund af det faglige og den musikalske underholdning. Vi var Iøvrigt også glade for at kunne byde to nye koordinatorer velkomne , da vi sætter pris på samarbejdet med koordinatorgruppen. Vores foredragsholder Karen Stølen tryllebandt forsamlingen. Forinden havde vi aftalt, at hun eventuelt kunne lægge punkter fra foredraget på vores hjemmeside. Det er vi dog frafaldet, idet hendes fortælling var så intens og nærværende, at den skulle opleves i nuet og ikke egnede sig til

referat . Jeg tror, jeg tør sige, at ingen gik upåvirket hjem. Selvom der var meget alvor, var hendes ord opløftende og inspirerende.

Karen holdt oplæg om støtte til pårørende og frivilliges, hvad vi som frivillige kan betyde for denne støtte (eller hvad du/i tænker passer). Med afsæt i de fire kasketter: 1.Erfaringer som hjemmesygeplejerske og hospicesygeplejerske 2. Erfaring som underviser og forsker. 3. Erfaring med selv at være frivillig i Kræftens Bekæmpelse. 4. Erfaringer med selv at miste en ægtefælle som 33 årig og mor til fire mindre børn –

.Dagen sluttede med smil og latter, da en sangergruppe underholdt til eftermiddagskaffen-( barbershop HusAar).

Vi har nogle netværksmøder til gode og vil straks efter sommerferien sætte datoer på, hvor, hvornår og med hvilke emner vi inviterer næste gang. Desuden satser vi på en særlig fest til efteråret, hvor vi sammen med medlemmer og koordinatorer og gæster for første gang vil invitere kunstnere fra “Kunstnere i Hospice “ til en tiltrængt fest efter disse magre år. Ideen faldt i særdeles god jord på mødet. Så snart vi har tid og sted, hører I fra os og vi håber, at rigtig mange får lyst til at deltage.

Bestyrelsen sender jer alle de bedste hilsner med ønsket om en god sommer. På gensyn – Marianne Harboe


Ekstra til generalforsamling / årsmøde 2021

 
 
Kære alle.
Hvis ellers vi slipper for flere kæppe i hjulet, så ses vi på Vejle Center Hotel ons. d. 19 maj til et forhåbentligt glædeligt gensyn, et interessant foredrag og et muntert musikindslag.
Vi må fastholde kravet om at medbringe coronapas i form af 2 vaccinationer, test , eller overstået Covid-19….Og så skal der være gået 14 dage efter seneste vaccination
…ellers må man også lige tage en test… OG-for at gå med livrem og seler huske mundbind. I skal have en parkeringstilladelse i receptionen på hotellet.
Flere har gerne villet deltage , men har endnu ikke mod på at kaste sig ud i forsamlinger… fuldt ud forståeligt og enkelte har meldt afbud af samme grund Men bortset fra det fru kammerherreinde ….
 
Vi vedhæfter dagens program.
Vel mødte med forårshilsner
På bestyrelsens vegne Marianne Harboe
 

PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2021
10:00 – Indkvartering med morgenkaffe

11:00 – til cirka 11:45- Generalforsamling

Pause

Frokost kl.12:30

13:30 – 14:30 – Foredrag ved Karen Stølen:” Frivillighed i palliativ indsats – den frivilliges muligheder for at støtte pårørende /efterladte.”

Mulighed for spørgsmål og kort pause.

15:00- Koncert med HusAar Quartet…. og kaffe

16: 00 – Farvel og på gensyn

Med venlige hilsener
på bestyrelsens vegne – Marianne Harboe
PS:I bedes så vidt muligt køre sammen, da foreningen betaler jeres transport


Nyhedsbrev nr. 13 og indkaldelse til generalforsamling

 
Kære medlemmer og koordinatorer
 
Vi har allesammen i år skullet træffe rigtig mange valg – og fravalg – samt bøje os på områder, hvor vi ingen valgmuligheder har haft.
Vi står i bestyrelsen og tæller på knapper: Skal/skal ikke?  når det handler om generalforsamlingen og årsmødet i Vejle onsdag d. 19 maj. Vi har besluttet at satse og sige: “Jo -vi forsøger” – med det forbehold, at alt kan ændre sig i den kommende tid. Som det er nu, skulle vi kunne mødes under forudsætning af et Coronapas – det vil sige: Enten være færdigvaccineret – eller være testet inden for de sidste 72 timer – eller have haft sygdommen. Så langt så godt  … men hvor mange må vi samles? Vi har udskudt denne invitation i håb om, at et klart svar forelå inden, hvilket desværre ikke er tilfældet.
Til den tid ( 19/5 ) er det tilladt foreninger at holde konferencer og lignende, og Vejle Center Hotel er forlængst booket. De må servere og er fleksible med hensyn til eventuel aflysning. Jeres tilmelding skal vi have inden d 5/5. ( Hvis I aflyser jeres deltagelse, så gør det venligst før 12/5 af hensyn til arrangementet.) Vi risikerer jo også, at regeringen ikke giver grønt lys til forsamlinger – af en vis størrelse.
Herunder følger indkaldelse til generalforsamlingens dagsorden, mens årsmødets program sendes, når vi ved mere. Vi synes det ville være dejligt og tiltrængt med gensyn – ikke kun med frivillige fra andre hospicer men også fra eget hospice, da det er vores indtryk, at det har været småt med møder internt hos mange af jer.
Vi får et flot musisk indslag om eftermiddagen og planlægger et lidt blødt program, hvor der bliver god tid til samtale – og frisk luft ved Vejle Å . Da vi regner med, at generalforsamlingen – af gode grunde – bliver kort i år, bliver mødetidspunktet udskudt til kl.11… så vi kan sove lidt længere.
De, der endnu ikke har betalt kontingent 100 kr.(reg.1551  konto: 3719174604  husk fuldt navn og hospicenavn) – men gerne vil deltage eller blot bakke op om foreningen, kan betale inden onsdag d.5/5  Alle medlemmer kan indsende forslag til dagsordenen – ligeledes inden d. 5/5.
Vi håber på større foreningsaktivitet i løbet af efteråret,  hvor vi pønser på en sammenkomst med nogle fra “ Kunstnere i Hospice, “ så vi for første gang kan lave en mindre fælles fest med frivillige og kunstnere. Desuden vil vi jo gerne genoptage traditionen med netværksmøder … men den tid, den fornøjelse…forhåbentlig!
Traditionen tro betales samtlige udgifter vedrørende d.19 maj af foreningen – for både medlemmer koordinatorer og evt. gæster.
Vi håber, at I har klaret og fortsat klarer den trælse situation – og at alle, der har lyst og mod på det, kan ses d. 19  maj.
I hører naturligvis fra os, når der er nyt at berette, samt information om hele dagens program.
 
Tilmelding senest onsdag  5/5 til: info@harboedal.dk ….eller brev til Marianne Harboe Søvej 15. 2930 Klampenborg. Oplys dit fulde navn samt det Hospice du kommer fra.
Ved tilmelding bedes du oplyse, hvis du ikke ønsker frokost, samt om der er hensyn, køkkenet skal orienteres om.
 
Mange venlige hilsner fra bestyrelsen, som har måttet nøjes med digital/ telefonisk kontakt siden netværksmødet på Hospice Limfjord  i september 2020.
Ruth Syshøj , Kirsten Pedersen , Susanne Tang , Solveig Kalia , Lena Løbner og Marianne Harboe                 ( formand)
 
 

Foreningen af Frivillige ved Hospice

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag d. 19 maj 2021 kl. 11
Vejle Center Hotel- Willy Sørensens Plads 3 – 7100 Vejle

Dagsorden for generalforsamling

Generalforsamling Kl. 11 -ca. 12:30
Morgensang (hvis vi må synge)
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning ved Marianne Harboe
3.
Regnskab , kontingent , fonde ved Susanne Tang.
4.
Forslag skal være formanden i hænde senest 5/5
5.
Valg af bestyrelse. På valg er : Ruth Syshøj, Kirsten Pedersen og Solveig Kalia ( alle tre er villige til genvalg.
Valg af
Kasserer – (Susanne Tang er villig til genvalg)
Statsautoriseret revisor (Peter Clausen er villig til genvalg)
Stemmetællere vælges om nødvendigt
6.
“Kunstnere i Hospice” ved Hans Dal
7.
Hjemmesiden ved webmaster Morten Buch
8.
Eventuelt

Vi slutter med en sang inden frokost og årsmøde
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Senere følger detaljerede oplysninger, når corona situationen gør det muligt

På bestyrelsens vegne
Marianne Harboe


Nyhedsbrev nr. 12 er kommet

Se nyhedsbrevet her


Referat af netværksmødet den 17/9.

Netværksmøde afholdt på Hospice Limfjord

Torsdag den 17. september 2020.

Kirsten Pedersen, bestyrelsesmedlem, områdeleder for Nord- og Midtjylland samt frivillig på Hospice Limfjord var arrangør af netværksmødet i samarbejde med øvrige medlemmer af foreningen på Hospice Limfjord.

 

I mødet deltog 18 medlemmer, som repræsenterede 4 hospicer. Mødet blev indledt med morgenkaffe og morgensang.

 

Kirsten Pedersen bød velkommen på vegne af foreningen og udtrykte glæde ved, at mødet kunne afholdes på trods af Corona-situationen. Hun gjorde opmærksom på, at mødet ville foregå under hensyntagen til restriktionerne fra Sundhedsstyrelsen.

Der var herefter en kort præsentation af deltagerne.

 

Kirsten er ved et tidligere møde stødt på foredragsholder Charlotte Bork Eberhardt og har således fundet hendes fortælling om, hvordan mørke kan blive til lys, interessant i denne Corona-tid – en fortælling om livets overgange. Det var derfor med stor glæde, at det var lykkedes foreningen at lave aftale med Charlotte om at afholde foredrag ved dette netværksmøde.

 

Livets overgange – foredrag ved Charlotte Bork Eberhardt (tidligere Høvsgaard).

Charlotte holdt et ca. to timers langt foredrag om sit liv i forbindelse med sin ægtefælle Thomas’ død i 2011 og indtil i dag. Forløbet har resulteret i tre bøger –  ’Så er Thomas væk’, ’ Her bor de levende’ og ’Kornmod’. Sidstnævnte bog er nyligt udkommet. Charlotte har altid taget fat i skrivningen, når noget i hendes tilværelse er gået skævt. Det har derfor været naturligt for hende at skrive bøgerne og begynde at holde foredrag.

Thomas døde efter et aggressivt kræftforløb på kun ca. 14 dage, og Charlotte havde således en meget kort periode til at forstå og erkende, at hun ville miste sin mand. Sammen havde parret en søn Halfdan på kun 8 år.

Charlotte fortalte om, hvordan hun ud over sin egen sorg og afmagt, skulle finde styrke til at hjælpe sin søn igennem tabet af sin far, og om hvordan hun ind imellem var i tvivl om, hvorvidt hun selv var interesseret i at bearbejde sorgen for at leve videre.

Hun fortalte om livet med sønnen, med hvem hun naturligvis blev ekstrem tæt forbundet, og at hun ved hjælp af venner og særligt sine forældre ’valgte at gå – at gå er at finde’ på trods af, at den tidligere trekant med mand og søn var opløst.

Charlotte besluttede således, at vandre videre og oplevede langsomt, at der i enkelte situationer dukkede lys op i hendes liv.

Efter svære år mødte Charlotte en mand, der ligesom hendes selv skrev bøger. Dette bragte dem i kontakt med hinanden. Forholdet udviklede sig, og de forelskede sig i hinanden. Hun hemmeligholdt længe forholdet overfor sin søn, men da de endelig mødtes, fyldtes hun med taknemmelighed og glæde over at se, at deres forhold voksede og blev varmt og godt.

Charlotte står således i dag med en tilværelse, som hun synes er fantastisk, men som hun ind imellem også føler skam over – for kan hun tillade sig at være lykkelig.

Efter foredraget fik de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål, og Charlotte svarede med åbent sind om de emner, der blev bragt frem.

Der var stort bifald til Charlotte med tak for et fortrinligt fortælling.

Der var herefter frokost og fællessang.

 

Foreningsnyt:

Formanden for foreningen Marianne Harboe meddelte herefter, at foreningen stort set har ligget stille hele året på grund af Corona, og hun roste herefter Kirsten for at have mod til at arrangere mødet i dag. Der er tidligere på året aflyst et netværksmøde på Fyn. På nuværende tidspunkt er der planlagt møde den 3.3.2021 på Hospice Sjælland.

Marianne oplyste herudover, at ’Kunstnere i Hospice’ også har ligget stille i Corona-perioden, men at flere kunstnere har henvendt sig for at komme ud. Der har været enkelte arrangementer – udendørs – på hospicer, hvor det har været muligt.

Foreningen arbejder på et genoptryk af bogen ’Tæt på døden – tæt på livet’.

Der var forslag om, at forsøge at få bogen i boghandelen, hvilket tages op i bestyrelsen.

 

Hospice i byen – Pusterum:

Hospicechef på Hospice Limfjord Birte Markfoged benyttede lejligheden til at byde velkommen til Skive, inden hun fortalte om den nyligt anlagte Sundhedspark – Pusterummet.

Hospice Limfjord, som tidligere var epidemihospital, ligger på samme matrikel som mange andre sundhedsfunktioner. Parken, som er 18.000 m2, er tænkt som et rum, hvor alle skal kunne mødes til træning eller blot til en rolig gåtur i naturen. Parken er således et fælles mødested for mange instanser – kommunale, regionale eller private.

Birte startede for syv år siden som projektleder. Tiden er gået med ideoplæg, adskillige møder, ansøgning til fonde osv., men her i september 2020  er parken endelig færdig og indviet.

Hele indretningen af området er sket med det for øje, at naturen har en stor indvirkning på menneskers lykkefølelse, immunforsvar, sorgbehandling, heling osv. Der er i flere tilfælde indbygget kunst i udformningen af Pusterummet.

 

Efter Birthes indlæg var der rundvisning i parken.

Den aftalte rundvisning på Hospice Limfjord blev aflyst på grund af Corona.

Netværksmødet sluttede med eftermiddagskaffe og sang.

 

Referent: Ellen Andersen, Frivillig Hospice Limfjord.


Indbydelse til netværksmøde på Hospice Limfjord torsdag den 17. september 2020.

Se Indbydelse til netværksmøde her


Nyhedsbrev nr. 11 er kommet

Se nyhedsbrevet her


Alt hvad der er værd at få, det er værd at vente på.

De der ventede, var de frivillige på Hospice Limfjord i Skive, og det de
ventede på, var deres julegave fra 2019. Gaven var en fest, hvor deltagerne
skulle komme udklædte i 60’ser tøj.
Vi blev modtaget af personale, der var iført forskellige sygeplejerskeuniformer
af ældre dato. De var så smukke og fine. Efter lækre pindemadder og
velkomst drinks blev de frivilliges udklædninger beundret, ingen var ens.
Køkkenpersonalet havde fremstillet en fin 60’ser menu på 3 retter, dertil blev
der serveret øl og sodavand, til desserten kirsebærvin. I pausen mellem
hovedret og dessert blev der budt cigaretter rundt ( efter nærmere eftersyn
bestod de indeni af tyggegummi )
Så var der konkurrence: Hvornår var det nu det var ? med en stor flot
gavekurv som gevinst.
Tilslut blev kaffen med småkager serveret.
I løbet af aftenen var der desuden underholdning af et 60’ser orkester med 2
dygtige sangerinder og vi blev betjent og opvartet af det søde og
omsorgsfulde personale.
Det var en sjov og fornøjelig aften, der bestemt var værd at vente på.
En heldig deltager

Kirsten P.
Frivillig på Hospice Limfjord


Udendørskoncert

Ida Rasmussen havde inviteret Hans Dal og Marianne til Arresødal, hvor Hans en kølig eftermiddag spillede foran flere stuer, og det blev en meget smuk oplevelse


Frivillig på hospice Sjælland

Jeg vågnede tidligt og vil da lige fortælle lidt om, hvordan det har været at
være frivillig på hospice Sjælland i disse måneder, hvor vi ikke har kunnet
komme forbi som vi plejer. Dog har jeg fået lov til at synge med præsten
udenfor på terasserne for dem, der var indlagte og deres pårørende. Det har
bare været så givende og meget rørende at opleve. Musikken åbnede op for
de dybere lag af følelser, og da var det godt, at præsten kunne aftale at
mødes med dem bagefter og tale sammen.
Da vi var dernede sidst, fulgte hospicelederen med rundt og nogle
sygeplejersker, og de hjalp alle med at synge med og skabe en god stemning.
Der blev taget billeder og snakket, og vi lagde flere stemmer på sangene.
Jeg glæder mig til at komme indenfor igen, og jeg har snakket med Tina om,
at vi godt kunne have det som en mulighed fremover at synge udenfor på
terasserne om sommeren for dem, der ønsker det. På den måde er der
opstået en ny mulighed for musikoplevelser.

Lena Løbner


Genforening

Så oprandt dagen, hvor vi kunne mødes igen – i det fri og med 2 meters afstand imellem os. Hanne, vores koordinator, havde pyntet og bød os velkommen på fornemste og gladeste vis. Hvor var det dejligt at se hende og alle de andre. Jeg havde for første gang vagt efter corona-lukningen. Vores opgaver var blevet ændrede, så det var med lidt bæven, jeg startede min vagt kl. 17.00. På trods af alle ændringerne, som fx betyder, at vi kun må være 1 person på vagt ad gangen, blev det en dejlig aften med gode og smukke oplevelser. Da jeg kom ind med aftensmaden til Birger, blev jeg mødt med et udråb: “Se, der er en skovspætte i træet!” Jeg har aldrig set en skovspætte før, så jeg blev så glad over at få den oplevelse sammen med en patient. En anden grund til at aftenen blev så speciel, bestod i, at vi fik besøg af to sangere, som optrådte ude i vores dejlige have. Alle patienter med lyst til at deltage blev hjulpet ud på vores store terrasse og kunne sidde der og lytte til musikken. Så der var et opbud af senge, kørestole, almindelige stole samt små caféborde, hvor aftenkaffen blev serveret. Jeg var træt, da min vagt sluttede, men også glad og taknemmelig over på ny at være en del af hospicemiljøet.

Ruth Syshøj


Foreningen ønsker alle en glædelig påske med ideer til tiden i isolation

Se flere af ideerne her


Nyhedsbrev nr. 10 er kommet

Se nyhedsbrevet her


Nyhedsbrev nr. 9 er kommet

Se nyhedsbrevet her


Artikel af Mette Nielsen – “Et musikalsk frikvarter”

Tovholder Mette Nielsens artikel fra Kamilianergårdens årsskrift kan læses her


Referat af netværksmøde Hospice Søholm

Der er kommet referat fra det afholdte møde d. 29. oktober 2019.


De gode historier

Der er kommet flere gode beretninger om underholdning på hospice landet over. se dem her


Indkaldelse til Netværksmøde d. 29. oktober 2019
 

Se nyhedsbrev nr. 8 
 

 
Generalforsamling 2019
 
 
Deltagerne ved foreningens jubilæum d. 21 maj  2019
Foreningen af frivillige ved Hospice gruppebillede af Jeanette Eggers
Foto: Jeanette Eggers

 

 

 

 

 

 

 

 


Eventyr fra Marianne Harboe
 
På generalforsamlingen blev der oplæst et lille eventyr, og Marianne lovede at det kom på hjemmesiden og her er det
 

Kære medlemmer, koordinatorer og gæster
 
Vi ser frem til mange gensyn og til at hilse nye medlemmer velkomne tirsdag den 21. maj.
 
Hotel Faaborg Fjord
 
 
Invitation til generalforsamling og årsmøde – hvor vi samtidig markerer foreningens 10 års jubilæum er her via linket. Vi håber på et talstærkt fremmøde helst med lidt festligere stemning end i flokken her.
 
 
Da generalforsamlingen tegner til at blive forholdsvis kort, får vi en lille times tid før frokost til at få lidt frisk luft i de dejlige omgivelser ved vandet – og til at få talt med gamle og nye bekendte. Ved frokosten tillader vi os at lave bordplan, så “kortene blandes”.
Eftermiddagens foredrag har vi valgt, fordi vi både som frivillige og som privatpersoner møder og har erfaringer med temaet, som nok altid vil have aktualitet : “ Ensomheden har ingen lukketid.”
Efter foredraget får vi besøg af en ung sangerinde, der “ væltede” den internationale scene i 2013 – gæt hvem! – eller se invitationen.
Vel mødt. – Lad os få en god og glad dag …. hvor vi også sammen vil synge forårets pris.
 
På bestyrelsens vegne -Marianne Harboe

REFERAT AF NETVÆRKSMØDE

Så er der referat af netværksmødet på Sct. Maria hospice d. 3. april 2019 se det her


GOD PÅSKE

Vi har fået lov at bruge denne fine påskecollage,som er lavet af en patient på Sydfyns hospice. Her er Trille Abel frivillig og sætter rigtig mange kreative processer igang.
Sammen med hende havde jeg fornøjelsen at have maleworkshop på Gudenå Hospice, da vi håber at stadig flere vil kaste sig ud i at bruge de kreative muligheder med patienter og pårørende.
 
Vi ønsker jer alle en glædelig påske .
 
Trille Abel og Marianne Harboe
 

SÅ ER NYHEDSBREV NR. 7 KLAR

Se nyhedsbrev nr. 7 af den 6. april 2019 her


10 ÅRS JUBILÆUM MED GENERALFORSAMLING/ÅRSMØDE

Tirsdag d. 21. maj 2019 på Hotel Faaborg Fjord. – Invitation udsendes den 20. april. Den 19.april er sidste frist for indbetaling af kontingent for 2019 (100 kr.) hvis man ønsker at deltage. Fremover sendes informationer / invitationer kun til medlemmer – ( og gæster).


DER ER KOMMET INVITATION TIL WORKSHOP 3. APRIL 2019

Se alt om arrangementer og invitationen her


DER ER KOMMET NYHEDSBREV NR. 6

Se det her


INVITATION TIL WORKSHOP 13. MARTS 2019

Se informationen her


SÅ ER DER NYHEDSBREV NR. 5

Se det her


NYHEDSBREVE FRA BESTYRELSEN

Alle nyhedsbreve bliver også lagt på hjemmesiden og kan ses herREFERAT FRA GF 2018 ER KLAR

Og det kan findes ved at klikke her


KUNSTNERE I HOSPICE ER BLEVET DIGITALE

Se hjemmesiden ved at klikke her kunstnereihospice.dk