Generalforsamling 2018

Så er der referat af generalforsamlingen 2018.

En printervenlig version kan findes ved at klikke her

Referat af generalforsamling i Foreningen af Frivillige ved Hospice

 3.Maj 2018

Formanden Annie Frederiksen bød velkommen

Hans Dal: Dirigent

Ida Rasmussen: Referent

Valg af stemmetællere blev udsat,

Formandens beretning:

Så er der gået et år siden vi var her i Odense, der blev valgt en bestyrelse, der var lidt debat om forandringer i foreningen, og det tema var vi klar over at vi skulle arbejde med.

Af nye ting kan jeg sige;

  • at kunstnerkataloget har fået sin egen hjemmeside,
  • foreningens facebookside er der en del der bruger især til opslag om kunstnere i hospice og andre oplevelser.
  • Hjemmesiden kan bruges til meget men har nogle skavanker den nye bestyrelse skal tage stilling til

Umiddelbart efter starten på dette år forlod et af bestyrelsesmedlemmerne os ( grundet uenigheder) og Ida Rasmussen gik ind som bestyrelsesmedlem, og det har vi haft glæde af fordi Ida jo tidligere har været i bestyrelsen, så nu er der styr på medlemmerne og kontingentbetaling.

Der var varslet et Netværksmøde på hospice Sydfyn i efteråret, men det blev aflyst. Der har ikke været andre der har budt ind med lyst eller ideer til at holde noget.
Det kan måske være med baggrund i at der de fleste steder sker rigtig meget og ikke kun for det faste personale men også for de frivillige. På den måde kan ideerne kan komme til at “overlappe” hinanden.
Endnu et bestyrelsesmedlem blev sygemeldt i længere tid, og senere holdt op.

Og endnu en måtte holde det var af en glædelig årsag, nemlig en længere ønsket flytning. Men på den måde har vi jo været noget svækket.
Ida og jeg blev inviteret hos Marianne Harboe og Hans Dal til et lille møde omkring tanker og ideer til foreningens fremtid, og især hvad har været godt, hvad kan man gå videre med, hvordan og hvad kan man ændre på. En ting kan vi i hvert fald blive enige om ! Vi må bevare kunstnere i hospice.
Marianne fik en donation i hus til malerkasser, og der var så alle hospice kunne tilgodeses. Marianne og Hans har været rundt på mange hospice med malerkasser og håber det bliver til glæde og gavn.
Vi har holdt ekstraordinær generalforsamling, det var hurtig overstået kun bestyrelsen var til stede, men vi fik ændret en linje i paragraf 6 så der ikke længere står at kontoen har prohibitivpåtegning, men at formand og kasserer har fuldmagt til kontoen, således at de hver især kan disponere over kontoen.
Foreningen har modtaget to ansøgninger fra medlemmer, som søger støtte til kursus. Begge havde søgt støtten til transport, men begge blev afslået.
Efter paragraf 4 i vedtægterne: foreningens overordnede formål er at styrke og uddybe kvaliteten i de frivilliges arbejde. Det er endvidere foreningens formål direkte og indirekte at yde støtte til projekter, der er til gavn for patienterne.
Så det er muligt af søge støtte, hvis man er medlem og a jour med kontingentet og søger til noget der har relevans for “arbejdet” på hospice.

Marianne og Hans bad om et møde med bestyrelsen inden sidste bestyrelsesmødet og temaet var Skal foreningen nedlægges?? Eller fortsætte og hvordan ??

Yderst relevant da vi lige nu er uden bestyrelse, da ingen fra bestyrelsen fortsætter – Dette bliver taget op i Mariannes oplæg til valg af ny bestyrelse

Spørgsmål til beretningen

Judith Vejby spurgte til grunden til de to afslag:

Afslag p.g.a. Ikke relevant

Regnskabet blev fremlagt ved kasserer Susanne Tang

2017 har givet indtægter fra Fonde og medlemskontingenter på 189.475 kr.

Karin fra Diakonissestiftelsen: Hvordan bliver kunstnerne betalt?

Deres transport bliver betalt efter statens gældende regler, og ja det er mange penge, men de underholder gratis, og det er jo formålet med foreningen og til stor glæde for patienterne.

Selma Ankerfjord: Der er en fejl i resultatopgørelsen tallene passer ikke sammen i indtægter og udgifter.

Jytte Toftegård Vejle:

Kunstnerne er til stor glæde for patienterne, vi takker for så mange kommer

Birthe Hansen Hospice Fyn:

Tak til Marianne Harboe fordi hun har skaffet alle pengene.

Der var en skrivefejl i resultatopgørelsen, den blev rettet ved et opkald til revisor, og herefter blev regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent:

Kontingent for 2019 er uændret 100 Kr.

Der er ikke indkommet nogen forslag

Valg til bestyrelse

Følgende blev foreslået:

Der skal vælges en helt ny bestyrelse, da det jo fremgik af formandens beretning at bestyrelsen går af.

Marianne Harboe er parat til at stille op til bestyrelsen igen sammen med følgende:

Margit Uhrskov Johansen Gudenå Hospice

Solveig Kalia Hospice Fyn

Kirsten Pedersen Hospice Limfjord

Marianne Harboe Fundraiser

Hans Dal foreslår Susanne Tang  ekstern kasserer

Tove Nielsen: Susanne er ikke frivillig på et hospice?

Hans Dal foreslår sig selv som suppleant

Alle foreslåede kandidater bliver valgt ind i den nye bestyrelse, Marianne takker for valget og takker den tidligere bestyrelse for deres arbejde, og de to formænd for indsatsen gennem årene.

Her kommer så Mariannes oplæg

Spørgsmål til Marianne

Jessika Frese Sct. Lukas vil blive glad hvis netværksmøder fortsætter

Ulla B. Madsen Arresødal Hospice: Ja hvis møderne bliver koordineret bedre så vi ikke lige har hørt om emnet.

Marianne: beløbet til netværksmøder kan sættes op

Vi vil gerne komme til netværksmøder rundt om i landet, man bliver kun inviteret i egen region, man kan lave netværksmøder på tværs af regionerne.

Tove Bech Haderslev Hospice, jeg vil blive meget ulykkelig hvis foreningen ikke fortsætter. Netværksmøder giver meget socialt samvær.

Karen Magrethe Hospice Sjælland:

Vi ville aldrig selv have haft penge til de gode kunstnere fra Kunstnere i hospice.

Netværksmøder: vi har haft gavn af de møder der har været, men der sker meget på tværs af huset.

Jytte Toftdal Sct.Maria Vejle

Kunstnerne brænder vi for, jeg har været med da vi mødte nogle af kunstnerne

Netværksmøder giver sammenhold

Knud Jørgensen Århus

Malerkasserne er vi ikke kommet i gang med. Netværksmøder vil være godt på tværs af regionerne.

Marianne Harboe

Vi skal ikke være kede af at bruge penge.

Svend Erik Ankerfjord Hospice

Takker den afgående bestyrelse: i har gjort hvad i kunne. Landsforeningen af frivillige kan vi ikke undvære.

Birthe Hansen Hospice Fyn:

Skal man selv tage initiativ til et netværksmøde? Ja i samarbejde med regionsformanden

Hans Dal afslutter debatten med at spørge?

Skal foreningen bestå som den er, eller skal den nedlægges?

Et overvældende flertal tilkendegav ved håndsoprækkelse, at foreningen skal bestå.

Efterfølgende var der ingen, der ønskede en nedlæggelse af foreningen.

Hans´  oplæg  om Kunstnere i Hospice

Hermed afsluttes Generalforsamlingen 2018 med en ny sang fra Hans og Marianne

Værdighedsbegrebet omkring døden. En fin kobling til eftermiddagens foredrag ved Jacob Birkler: Der kommer til at handle om værdighed omkring den sidste del af livet, og om etik. Etik handler om at se patienten, Etik bliver først synlig når man kommer i tvivl.Er et par af de påstande vi bliver konfronteret med i Jacob Birklers blændende foredrag.

Tak for en fin dag i Odense

Ref. Ida Rasmussen