Generalforsamlingen d. 11 maj

FORENINGEN AF FRIVILLIGE VED HOSPICE

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag d. 11maj 2022 kl. 11
Vejle Center Hotel- Willy Sørensens Plads 3 – 7100 Vejle
DAGSORDEN
I er velkomne fra kl. 10 til morgenkaffe
Velkomst og morgensang kl. 11
Generalforsamling Kl. 11 – 12:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens/ bestyrelsens beretning.
3.
Regnskab, kontingent, fonde
4.
Forslag – skal være formanden i hænde 27/4
5.
Valg af bestyrelse. På valg er:
Marianne Harboe ,Susanne Tang og Jette Vest
Valg af Kasserer – Susanne Tang
Statsautoriseret revisor Peter Clausen
Alle er villige til genvalg
Stemmetællere vælges om nødvendigt
6. “Kunstnere i Hospice “
7. Netværksmøder
8. Hjemmesiden
9. Eventuelt
Frokost 12/15 – 13/30
ÅRSMØDE
Vi glæder os til at få besøg af Thomas Gudbergsen -Sognepræst i Tveje Merløse
Kirke og sygehuspræst på Holbæk Sygehus og Psykiatrihuset Slagelse.
”Livet og døden – Få kærlighed til hverdagen i en sårbar verden”ß
Dette musikalske foredrag ønsker at rette opmærksomheden på livets
forgængelighed, for at livet kan få en rigere fylde, mens det er der. Hans Dal og
Thomas Gudbergsen vil med musik og sang og livsnære eksempler fra den
sjælesørgeriske hverdag konkretisere emner forbundet med livets endelighed: sorg,
kærlighed, taknemmelighed, fred og opstandelseshåb. Emnet til trods, så er det
netop et livsbekræftende foredrag.
Herefter byder vi musiker og komponist Birgit Løkke velkommen
På mødet i Musikgalleriet i efteråret begejstrede hun os med sit helt unikke
musikalske lydunivers.
Flere der deltog har bedt om at opleve hende igen –
og vi er glade for, at det er lykkedes.
Eftermiddagskaffe
Vi siger farvel med en sang kl 16
TILMELDING SENEST SØNDAG d. 1 MAJ –
Til Kirsten Pedersen:
kirstenpedersen@mail.tele.dk
Navn og hvilket Hospice I kommer fra
I får tilsendt deltagerliste.
Koordinatorer er foreningens gæster. Dagen bliver også betalt for
medlemmer – så husk at kontingentet skal være betalt inden tilmelding.
Www hospicefrivillige.dk
GOD PÅSKE
Venlige hilsner og på gensyn
På bestyrelsens vegne
Marianne Harboe